Nazional'naya politika v Rossiiskoi Federatsii [Nationality Policy in the Russian Federation]

Edited Volume

Tishkov, Valery (ed.) (1993) Nazional'naya politika v Rossiiskoi Federatsii [Nationality Policy in the Russian Federation]. Moscow: Nauka.

Editors

Valery Tishkov

Valery Tishkov

Researcher