Ocherki teorii i politiki etnichnosti v Rossii

Monograph

Tishkov, Valery (1997) Ocherki teorii i politiki etnichnosti v Rossii. Moscow: Russian Academy of Science.

Authors

Valery Tishkov

Valery Tishkov

Researcher