Narody Rossii

Edited Volume

Tishkov, Valery (ed.) (1994) Narody Rossii. Moscow: Bolshaia rossiiskaia entsiklopediia.

Editors

Valery Tishkov

Valery Tishkov

Researcher