Identichnost i konflikt v post-Sovetskih gosudarstvah [Identity and Conflict in Post-Soviet States]

Book Chapter

(1997) Identichnost i konflikt v post-Sovetskih gosudarstvah [Identity and Conflict in Post-Soviet States], in Olcott, Martha Brill; Alexei Malashenko; & Valery Tishkov, eds, Identichnost i konflikt v post-Sovetskih gosudarstvah. Moscow: Carnegie Endowment for International Peace.