Vynuzhdennye migranty: integratsia ili vozvraschenie [Forced migration: Integration and Return]

Edited Volume

Tishkov, Valery (ed.) (1997) Vynuzhdennye migranty: integratsia ili vozvraschenie [Forced migration: Integration and Return]. Moscow: Institute of Anthropology and Ethnography.

Editors

Valery Tishkov

Valery Tishkov

Researcher