Russlands militære som et politisk mikrokosmos: Verdiorientering og valgatferd, 1995-2000 [The Russian Military as a Political Micro-Cosmos: Value Orientation and Electoral Behaviour, 1995-2000]

Report - External Series

Simonsen, Sven Gunnar (2002) Russlands militære som et politisk mikrokosmos: Verdiorientering og valgatferd, 1995-2000 [The Russian Military as a Political Micro-Cosmos: Value Orientation and Electoral Behaviour, 1995-2000], Det sikkerhetspolitiske bibliotek, 2. Oslo.

To request an e-print of this article, contact the author at sven_g@prio.no.

Er Russlands militære mer politisk konservative og nasjonalistiske enn sine sivile medborgere? Spørsmålet er utgangspunktet for denne studien, som identifiserer trekk ved de politiske preferansene til russiske militære - med særlig vekt på offiserskorpset - som har forandret seg forholdsvis lite gjennom de omskiftelige 1990-årene. Studien baserer seg på sosiologiske arbeider utført i styrkene, ytringer fra militære ledere, og rapporter om og analyser av militær valgatferd fra de fem landsomfattende valgene som har vært avholdt siden Sovjetunionen ble oppløst.

Online version