Liu Xiaobos visjon [Liu Ziaobo's Vision]

Popular Article

Harpviken, Kristian Berg (2010) Liu Xiaobos visjon [Liu Ziaobo's Vision], Dagbladet, 10 October.