Διεθνής Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο: Τουρκία, Κύπρος και Δίκτυα Συνεργασίας σε μία "νέα" Υπο-περιφέρεια [International Politics in the Eastern Mediterranean: Turkey, Cyprus and Networks of Cooperation in a "new" Sub-region]

Monograph

Tziarras, Zenonas (2020) Διεθνής Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο: Τουρκία, Κύπρος και Δίκτυα Συνεργασίας σε μία "νέα" Υπο-περιφέρεια [International Politics in the Eastern Mediterranean: Turkey, Cyprus and Networks of Cooperation in a "new" Sub-region]. Athens: Papazisi.