Postsovetskii natsionalism i rossiiskaya antropologia [Post-Soviet nationalism and the anthropology of the Russian Empire]

Book Chapter

Tishkov, Valery (1996) Postsovetskii natsionalism i rossiiskaya antropologia [Post-Soviet nationalism and the anthropology of the Russian Empire], in Tatyana A. Zaslavskaya, ed., Kuda idet Rossiia? Sotsialnaya transformatsiia postsovetskogo prostranstva. Moscow: Aspekt Press (210–220).